FaVU v Brně má novou „recyk­lač­ní a upcyc­ling díl­nu“, kte­rá usnad­ňu­je udr­ži­tel­nou umě­lec­kou pro­duk­ci na fakul­tě. Matter posky­tu­je úlo­žiš­tě opa­ko­va­ně pou­ži­tel­ných mate­ri­á­lů shro­máž­dě­ných z ate­li­é­rů a part­ner­ských sub­jek­tů a institucí.

Projekt je pod­po­řen Interní gran­tem KInG. 

FaVU in Brno has a new “recyc­ling and upcyc­ling cen­t­re”, faci­li­ta­ting susta­i­na­ble artis­tic pro­ducti­on at the facul­ty. Matter pro­vi­des a repo­si­to­ry of reu­sa­ble mate­ri­als collec­ted from the stu­di­os and the part­ner sub­jects and institutions.

The pro­ject is sup­por­ted by KInG – Internal Grant competition.