Projekt Matter FAVU navr­hu­je zří­dit na FaVU v Brně „recyk­lač­ní a upcyc­ling díl­nu“, kte­rá usnad­ní udr­ži­tel­nou umě­lec­kou pro­duk­ci na fakul­tě poskyt­nu­tím úlo­žiš­tě opa­ko­va­ně pou­ži­tel­ných mate­ri­á­lů shro­máž­dě­ných z ate­li­é­rů a part­ner­ských insti­tu­cí. Součástí je vzdě­lá­vá­ní stu­den­tů a peda­go­gů o zása­dách upcyk­la­ce. Součástí cen­t­ra je také „ban­ka vzor­ků“ a oblast pro sdí­le­ní doved­nos­tí pro stu­den­ty a učitele.

The pro­ject pro­po­ses to estab­lish the new “recyc­ling and upcyc­ling cen­t­re” called at FaVU in Brno, faci­li­ta­ting susta­i­na­ble artis­tic pro­ducti­on at the facul­ty by pro­vi­ding a repo­si­to­ry of reu­sa­ble mate­ri­als collec­ted from the stu­di­os and edu­ca­ting the stu­dents and peda­go­gu­es about prin­ci­ples of upcyc­ling. The cen­t­re also fea­tu­res a “spe­ci­men bank” and co-​working /​skill­sha­ring area for the stu­dents and tea­chers, and it also orga­ni­ses edu­cati­o­nal workshops and cares for a network of part­ner insti­tu­ti­ons that sup­ply addi­ti­o­nal mate­rial for the centre.