Co děláme

Studio Matter je místem, kde studenti FaVU mohou získat zadarmo materiál k vlastní tvorbě.

Založili jsme ho v roce 2022 jako prostor, kde se dají nalézt recyklovatelné materiály, ze kterých studenti mohou tvořit další díla.

Jde nám hlavně o udržitelnost a šetrné zacházení s přírodou.

Najdeš nás v na Údolní 244, Brno v budově U, přízemí, č. 110 a 112.

Tento projekt vznikl za podpory KInG VUT.

Pravidla Matter

  • stu­dio Matter je pří­stup­né všem stu­den­tům v době ote­ví­ra­cí doby FaVU 

  • klí­če od míst­nos­ti č. 110 a 112 jsou dostup­né na vrát­ni­ci, návštěv­ník zaevi­du­je své jméno 

  • vždy je nut­nost vrá­tit klí­če zpět

  • návštěv­ník stu­dia má zod­po­věd­nost za udr­žo­vá­ní pořád­ku, dodr­žu­je bezpečnost 

  • ode­bra­ný mate­ri­ál stu­dent zapí­še do kni­hy ve stu­diu Matter