Zkušební stránka

Právě si pro­hlí­ží­te ukáz­ko­vou strán­ku, kte­rá byla vytvo­ře­na auto­ma­tic­ky během insta­la­ce WordPressu. Stránky se liší od pří­spěv­ků zejmé­na tím, že obsa­hu­jí něja­ký sta­tic­ký text a jsou zob­ra­zo­vá­ny na stá­le stej­ném mís­tě webu (u vět­ši­ny šab­lon jde o navi­gač­ní menu). Lidé obvykle nejdří­ve vytvá­ře­jí základ­ní infor­mač­ní strán­ky, kde se před­sta­ví návštěv­ní­kům webu a sezná­mí je se svý­mi zámě­ry. Může to být např. něco v násle­du­jí­cím stylu:

Zdravím! Jsem Josef a byd­lím v Plzni. Pracuji jako řidič auto­bu­su a po nocích blo­gu­ji o, ale­spoň dle mého, zají­ma­vých věcech…

…a nebo něco takového:

Společnost XYZ byla zalo­že­na v roce 1989 a již od počát­ku nabí­zí svým zákaz­ní­kům vyni­ka­jí­cí výrob­ky pro ked­si­co­si. XYZ se sou­stře­dí pře­de­vším na kva­li­tu a detail za pou­ži­tí nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií a se zajiš­tě­ním vyso­ké život­nos­ti. Firma síd­lí v Kocourkově a zaměst­ná­vá více než 300 pro­fe­si­o­ná­lů ve růz­ných oblastech.

Pokud s WordPressem prá­vě začí­ná­te, měli bys­te se nejdří­ve při­hlá­sit do admi­nis­tra­ce a tuto strán­ku sma­zat (nebo upra­vit). A nic už vám také nebrá­ní vytvá­řet dal­ší obsah webu v podo­bě nových strá­nek a pří­spěv­ků. Doufáme, že bude­te se sprá­vou webu v redakč­ním sys­té­mu WordPress spokojeni!